Zimowe posiedzenie Małopolskiego
 Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W dniu 30 stycznia 2019 r w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Grodkowicach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO . W posiedzeniu wzięło udział 24 osoby. W związku z zakończeniem kadencji 2015-2018 dyrektor SDOO w Węgrzcach i przewodnicząca Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Jolanta Madejska podziękowała członkom Zespołu za pracę, zaangażowanie i wkład merytoryczny w rozwój systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendację odmian w Województwie Małopolskim.

Przewodnicząca Zespołu Wojewódzkiego przedstawiła sprawozdanie z badań zrealizowanych w sezonie wegetacyjnym 2017/2018 , wyniki doświadczeń z roślinami bobowatymi i soją oraz wyniki doświadczeń realizowanych metodą ekologiczną. W dalszej kolejności przedmiotem posiedzenia było utworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie małopolskim na rok 2019. Po raz pierwszy utworzono Listy Odmian Zalecanych do uprawy dla gatunków roślin bobowatych i soi. Ustalono lokalizacje i dobory odmian dla doświadczeń z gatunkami roślin jarych na rok 2019.