RYS HISTORYCZNYNa terenie obecnego województwa małopolskiego pierwsza Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) została powołana w 1952 roku i zlokalizowana na prawach sublokatorskich w Ściborzycach pow. Olkusz przy gospodarstwie O.Z.R. Zawiercie ./p>

Ze względu na zbyt małą reprezentatywność gleb Ściborzyc dla północnej części województwa krakowskiego, w roku 1956 Stacja została przeniesiona do miejscowości Węgrzce w powiecie krakowskim. Początkowo Stacja była zlokalizowana w gospodarstwie PGR „Konsumy”. W 1959 roku Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Krakowie przekazał gospodarstwo Stacji Doświadczalnej, co pozwoliło na wydatny rozwój placówki i rozszerzenie jej działalności.

Na mocy Zarządzenia Nr 163 Ministra Rolnictwa z dnia 27. 10. 1961 r, w miejsce SDOO zostaje powołana z dniem 1 stycznia 1962 r Wojewódzka Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, jako placówka wiodąca dla pozostałych Stacji województwa krakowskiego. Podlegały jej w początkowym okresie: SDOO w Łopusznej powiat Nowy Targ, SDOO w Nowym Dworze powiat Żywiec, SDOO w Oleśnie powiat Dąbrowa Tarnowska, oraz podstacje w Jodłowniku powiat Limanowa i Inwałdzie powiat Wadowice.

Po zmianie struktury administracji terenowej kraju w 1975 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 124 z dnia 11 czerwca 1975 roku, w miejsce Wojewódzkich Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian powołano Okręgowe Ośrodki Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zasięgiem terytorialnego działania odpowiadały one w przybliżeniu makroregionom przyrodniczo-rolniczym.

Okręgowy Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Węgrzcach nadzorował prace SDOO: Dukla, Grabownica, Nowy Dwór, Puńców i Łopuszna.

W 1981 roku zostały zlikwidowane Okręgowe Ośrodki Badania Odmian Roślin Uprawnych, a w ich miejsce powołano Stacje Doświadczalne Oceny Odmian. W tym czasie niektóre jednostki podlegające OOBORU w Węgrzcach, z powodu ograniczeń środków finansowych na działalność statutową oraz nieuregulowane sprawy własności gruntów zostały zlikwidowane. Były to SDOO: Inwałd, Jodłownik, Nowy Dwór, Puńców, Olesno i Grabownica.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach działała w tym okresie jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Od 1.01.2011 SDOO w Węgrzcach działa jako Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej COBORU - zgodnie z: art. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 25. 11. 2010 (Dz. U. Nr 239 poz.1591), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21. 12. 2011 (Dz. U. Nr 254, poz.1708) oraz Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora COBORU z dnia 5. 01. 2011 r

W początkowym okresie Stacja Doświadczalna w Węgrzcach prowadziła wyłącznie doświadczenia z roślinami rolniczymi, a od 1959 roku również roślinami warzywnymi (głównie gruntowymi). W roku 1962 została przeniesiona z Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie do Stacji w Węgrzcach pracownia odmianoznawcza warzyw.

W latach 1965-1968 działał przy Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach Terenowy Rolniczy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, przekształcony następnie w Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny z siedzibą w Karniowicach.

W roku 1966 SDOO Węgrzce jako pierwsza w kraju przystąpiła do prowadzenia na terenie powiatu miechowskiego doświadczeń tzw. ”rozproszonych”, rozszerzając je w 1969 r. na powiat proszowicki. Wyniki doświadczeń terenowych w dużym stopniu uzupełniały informacje o odmianach oraz służyły jako cenny materiał przy opracowywaniu rejonizacji odmian .

Od roku 1999 Stacja uczestniczy w programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, przekształconego od roku 2011 w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.